Radioflyer.com Verkoopvoorwaarden

Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” of “wij”) bezitten en beheren deze website. Uw gebruik van deze website (met inbegrip van elke aankoop die u verricht op deze website) wordt beheerst door en is onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (gezamenlijk deze "Terms of Service"). Please read these Terms of Service carefully. BY USING THIS WEBSITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS OF SERVICE. Radio Flyer may make changes and updates to these Terms of Service from time to time, and please check back often for changes and updates.

BELANGRIJK BERICHT: Deze gebruiksvoorwaarden bevatten bepalingen die onze aansprakelijkheid tot u beperken en verplichten u tot oplossing van geschillen met ons door definitieve en bindende arbitrage op individuele basis en niet als een groepsvordering of collectieve processen. Raadpleeg de “Afwijzing van Garanties”, “Beperking van Aansprakelijkheid” en de “Arbitrage Overeenkomst” secties hieronder voor meer informatie.

Kinderen en Minderjarigen

Deze Website is niet bedoeld voor of is gericht op personen onder de leeftijd van 13 jaar. Door het gebruik van deze website, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of als u zich tussen de leeftijd van 13 en 17 bevindt, dat u toegang heeft tot deze website met ouderlijk toezicht en toestemming. U moet minstens 18 jaar oud zijn om een ​​account aan te maken, om een ​​aankoop te verrichten, of om Gebruiksinhoud aan te maken (zoals hieronder gedefinieerd) op deze website.

Elektronische communicaties

Wanneer u deze website gebruikt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in onze communicatie elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail, door het plaatsen van berichten op deze website, of via uw account op deze Website. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke eisen die vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk gebeurt.

Privacybeleid

Door het gebruik van deze website, accepteert u ook gebonden te zijn door Radio Flyer en gaat u hiermee akkoord Privacybeleid , wat onze verzameling van gegevens beschrijft, het gebruik van het delen en beveiligingspraktijken in verband met deze website. De Radio Flyer Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en wordt hierin door verwijzing opgenomen. Alle verwijzingen hierna naar deze Algemene Voorwaarden wordt geacht de Radio Flyer Privacybeleid te bevatten.

Verkoopvoorwaarden

Als u een aankoop verricht van een Radio Flyer-product op deze website, accepteert u ook de voorwaarden en stemt u ermee in hiermee gebonden te zijn door de Radio Flyer Verkoopvoorwaarden , die van toepassing zijn en die uw aankoop en aanverwante zaken regelen (inclusief de retour / terugbetaling, garantiekwesties, enz.). Het Radio Flyer Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en wordt hierin door verwijzing opgenomen. Alle verwijzingen hierna naar deze Algemene Voorwaarden worden geacht de Radio Flyer  te bevatten Verkoopvoorwaarden.

Accounts en wachtwoorden

Door het creëren van een account op deze website, verklaart en garandeert u dat alle registratie-informatie die u aan ons overmaakt uw eigen informatie is en dat deze waarheidsgetrouw en accuraat is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw accountinformatie, met inbegrip van uw contactgegevens. Als een accounthouder, bent u verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accounttoegang tot informatie en bent u verantwoordelijk voor alle gebruik van uw gebruikersnaam en / of wachtwoord en moet u deze gegevens veilig houden. Als u anderen toestaat uw account te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor al hun activiteiten op uw account.

Voorbehoud van Rechten

We behouden ons het recht voor op elk moment, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of andere gebruikers, om: (i) deze website te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of een deel daarvan te beëindigen; (Ii), de toegang van alle gebruikers van deze website te beperken, op te schorten of enig gedeelte daarvan te beëindigen; (Iii) toezicht te verrichten op de activiteiten van iedere gebruiker op deze website en dat de gebruiker deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht naleeft; en (iv) om elk verdachte daad of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving te onderzoeken en samen te werken met de autoriteiten in een dergelijk onderzoek.

Verboden

We staan geen illegaal, beledigend, schadelijk of oneigenlijk gebruik van deze website toe en tolereren dit ook niet. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, zal u:

 • deze website niet gebruiken voor ander gebruik dan voor uw eigen persoonlijk / huishoudelijk, rechtmatig en niet-commercieel doel ;
 • deze website niet kopiëren, reproduceren, publiceren, verdelen (door verkoop, verhuur of anderszins), vergunnen, in sublicentie geven, in het openbaar uitvoeren of weergeven, wijzigen, aanpassen, of afgeleide werken ervan produceren van enig deel van deze website of enige Radio Flyer Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is goedgekeurd door Radio Flyer;
 • deze website niet ontleden, reverse engineeren, demonteren of anderszins trachten de broncode van deze website of een softwareprogramma of toepassing in verband met deze Website af te leiden;
 • geen gebruikersinhoud indienen, uploaden, plaatsen of verzenden die : onwettig; bedreigend; intimiderend; beledigend; obsceen; vulgair; seksueel expliciet pornografisch is die naaktheid bevat; aanvallend; buitensporig gewelddadig; inbreukmakend is op iemands privacy, publiciteit, contract of andere rechten; onrechtmatig; onjuist of misleidend is; lasterlijk; hatelijk; of discriminerend is;
 • geen foto verzenden, uploaden, plaatsten of een video indienen die een andere persoon identificeert zonder de juiste toestemming te geven;
 • strafbaar feit plegen of moedigen;
 • zich voordoen als iemand anders, accountgegevens vervalsen of onrechtmatig gebruik maken van gegevens van derden;
 • op een of andere wijze de werking van deze Website of een server, netwerk of systeem verbonden met deze Website dwarsbomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: hacken, mailbommen, flooding, overbelasten of een DoS-aanval uitvoeren; de werking of de kwetsbaarheid van deze Website of een server, netwerk of systeem verbonden met deze Website verkennen, scannen of testen; de firewall, codering, beveiliging of authenticatieroutines doorbreken of omzeilen; de toegang tot gegevens die niet voor u bedoeld zijn verkrijgen of opnieuw verkrijgen, of deze gegevens gebruiken, of zonder toestemming toegang verkrijgen tot de account van een andere gebruiker; gegevens opgeslagen op deze Website of een server, netwerk of systeem verbonden met deze Website beschadigen of proberen te beschadigen;
 • virussen, bots, wormen of andere schadelijke computercodes, bestanden of programma's gebruiken, verzenden of verdelen met het oog op de onderbreking, vernietiging of beperking van de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatie-apparatuur of om ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot een computer of computernetwerk te verkrijgen;
 • een geautomatiseerd programma, tool of proces gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot webcrawlers, robots, bots, spiders en geautomatiseerde scripts) om toegang te verkrijgen tot deze Website of een server, netwerk of systeem verbonden met deze Website, of om inhoud of gegevens van deze Website te extraheren, te verzamelen, te vergaren of bij elkaar te zoeken;
 • een kader, een rand of een browser oprichten rond een onderdeel van deze Website of rond inhoud van Radio Flyer, of naar een interne pagina van deze Website of inhoud van Radio Flyer dieplinken;
 • het merk of logo van Radio Flyer of een ander merk, logo of bron-id van Radio Flyer (al dan niet geregistreerd) op ongeoorloofde wijze gebruiken, met inbegrip van metatags of ad-trefwoorden;
 • andere gebruikers lastig vallen of ergeren;
 • intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit schenden;
 • "spam" of andere ongevraagde berichten of mededelingen van welke aard ook verzenden of door anderen (direct of indirect) laten verzenden;
 • "trollen", zoals het plaatsen van materiaal, informatie, berichten of mededelingen die niet terzake, absurd of zinloos zijn en die slechts onrust willen zaaien, reacties van anderen willen uitlokken, of het normale gesprekstempo willen verstoren; trollen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een scherm sneller naar beneden schuift dan dat gebruikers in staat zijn te typen of handelen anderszins op een wijze die ervoor zorgt dat andere gebruikers niet meer in staat zijn om in real-time met elkaar in dialoog te gaan.

De overtreder van een van deze verbodsbepalingen kan zowel burgerlijk als strafrechterlijk aansprakelijk gesteld worden en we behouden het recht om een ​​dergelijke overtreding aan te geven en de identiteit van de overtreder aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties over te dragen.

Radio Flyer Inhoud

Zoals hierin gebruikt, betekent “Inhoud van Radio Flyer” alle inhoud en materialen die door Radio Flyer en/of haar licentiegevers werden verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, artikels, blogs, kunstwerken, afbeeldingen, illustraties, foto's, video's, luisterfragmenten, muziek, reclame , productbeschrijvingen en -afbeeldingen, merken, logo's, slogans, links, software, downloadbare apps, social media plug-ins, user interfaces, lay-out en vormgeving, zoekmachines, tools, sjablonen, formulieren, indexen en mappen.

Alle Inhoud van Radio Flyer behoort Radio Flyer en/of haar licentiegevers toe en wordt beschermd door het Amerikaanse en buitenlandse auteursrecht, de wetgeving inzake handelsmerken en andere wetten inzake intellectuele-eigendomsrechten. Radio Flyer verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om deze Website en de inhoud van Radio Flyer uitsluitend voor persoonlijk/familiaal, rechtmatig en niet-commercieel gebruik en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving aan te wenden. Elk ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van Radio Flyer kan leiden tot burgerlijke en / of strafrechtelijke sancties. Wij behouden ons alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk hierin werden toegekend.

Het gebruik van software

Indien u software (met inbegrip van mobiele apps) ter beschikking gesteld door Radio Flyer of een van haar licentiehouders of zakelijke partners op deze Site aanschaft of downloadt (“Software”), dan erkent u dat uw gebruik van deze Software ook onderworpen is aan de voorwaarden en condities van de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers die samen met de Software wordt geleverd, of, indien er geen licentieovereenkomst voor eindgebruikers bestaat, onderworpen is aan de volgende aanvullende voorwaarden en condities:

(i)

De Software is bestemd voor het eigen interne zakelijke of persoonlijke gebruik.

(ii)

Alle rechten, titels en belangen op en in de Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten, blijven behoren tot Radio Flyer en/of de aanbieder of de licentiegever van de Software.

(iii)

U heeft niet het recht om de Software te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te verdelen, te verspreiden, te verzenden, te vertalen, te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren.

(iv)

U heeft niet het recht om beschermingssytemen of beveiligingsschema's of -programma's opgenomen in de Software te omzeilen, uit te schakelen, te deactiveren of ineffectief te maken.

(v)

U heeft niet het recht om het label dat het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsrechten vermeldt en dat werd gedrukt of gestempeld op de Software, dat aan de Software werd gehecht of dat in de Software werd gecodeerd of opgenomen te verwijderen, te wissen, te wijzigen of anderszins frauduleus te behandelen

(vi)

Alle software op deze Site is onderworpen aan de wetten en regels inzake controle op uitvoer van de Verenigde Staten. Geen enkele Software mag van deze Site worden gedownloaded of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Soedan, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of een ander land waarop de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten of op de Table of Deny Orders van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Door het downloaden, installeren of gebruiken van de Software verkregen van deze Site, verklaart u dat u zich niet bevindt in, onder de controle bevindt van of een staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land, of op een dergelijke lijst voorkomt. U heeft niet het recht om de Software of onderliggende informatie of technologie te downloaden, te installeren, te gebruiken, uit te voeren of opnieuw uit te voeren, tenzij dit in volledige overeenstemming met de wetten en regels inzake controle op uitvoer van de Verenigde Staten geschiedt.

(vii)

U erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, Radio Flyer geen ondersteuning biedt, met inbegrip van eventuele technische hulp of klantenondersteuning, bij het gebruik van de Software en dat het gebruik van de Software op eigen risico geschiedt.

Gebruikersinhoud

Zoals hierin gebruikt, betekent, “Gebruikersinhoud” alle inhoud of materiaal afkomstig van gebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot, beoordelingen en opmerkingen van gebruikers, inzendingen met ideeën van gebruikers, en door gebruikers ingezonden tekst, foto's, afbeeldingen, kunstwerken, video's, luisterfragmenten, enz., maar sluit Gebruikersinhoud specifiek alle Inhoud van Radio Flyer uit..

Tenzij uitdrukkelijk anders tussen u en Radio Flyer overeengekomen, bent u de eigenaar van alle Gebruikersinhoud die u verstrekt, en Radio Flyer eist geen eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud op. Echter, door het indienen van Gebruikersinhoud op deze Website (ongeacht of uw inzending verzocht of niet verzocht werd), erkent u en gaat u akkoord met de volgende bepalingen:

(i)

Om Gebruikersinhoud in te dienen op deze Website, moet u minstens 18 jaar oud zijn.

(ii)

Door Gebruikersinhoud op deze Website in te dienen, verklaart en garandeert u dat: (1) uw inzending vrijwillig en consensueel is en wordt opgesteld zonder enige voorwaarde of voorbehoud van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige voorwaarde van betaling, geheimhouding of vertrouwelijkheid; (2) uw inzending geen vertrouwelijke informatie bevat en door anderen kan worden ingezien; en (3) uw ingezonden Gebruikersinhoud geen informatie bevat die de rechten van derden schendt of in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

(iii)

Tenzij uitdrukkelijk anders tussen u en Radio Flyer overeengekomen, verleent u Radio Flyer en haar opvolgers door het indienen van Gebruikersinhoud op deze Website een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde, eeuwig geldende, volgestorte en royalty-vrije, vrij sublicentieerbare, vrij toewijsbare en overdraagbare, ongelimiteerde en onbeperkte licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, opslaan, archiveren, wijzigen, extraheren, aanpassen, vertalen, opstellen van afgeleide werken en op Gebruikersinhoud gebaseerde compilaties, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk vertonen, tentoonstellen, uitzenden, streamen, publiceren, distribueren, en anderszins exploiteren van uw ingediende Gebruikersinhoud, zoals uw naam, stem, gelijkenis, performance, levensverhalen en biografische informatie zichtbaar in dergelijke Gebruikersinhoud, evenals alle ideeën, concepten, feiten, gegevens, verhalen, know-how, en technieken vermeld in uw ingediende Gebruikersinhoud, in alle formaten en media die nu bekend zijn of later worden uitgevonden (met inbegrip van maar niet beperkt tot televisie, radio, theater, internet, mobiele, digitale, elektronische en geschreven media) en voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden van Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden (met inbegrip van maar niet beperkt tot productontwikkeling, marketing, reclame, promotie, verkoop, distributie, campagnes op sociale media, merchandising, publicatie, onderwijs en liefdadigheid), zonder verplichting tot vergoeding aan of erkenning of vermelding van u of zonder andere verplichtingen aan u. De hiervoor genoemde licentie blijft volledig van kracht, zelfs indien u daarop uw account op deze Website beëindigt of annuleert of de ingediende Gebruikersinhoud verwijdert van uw account.

(iv)

Door het indienen van Gebruikersinhoud op deze website, erkent u verder en gaat u ermee akkoord dat, indien uw inzending ideeën, concepten, suggesties, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen of kunstwerken voor een toekomstige productnaam, merk, logo, slogan, tagline, domeinnaam of een andere bron-id bevat, dan hebben Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden het recht (zonder enige verplichting) om de naam, het merk, het logo, de slogan, de tagline, de domeinnaam of andere bron-id (met inbegrip van elke wijziging daarvan) aan te nemen, te gebruiken, te licentiëren en te registreren, dit eeuwig geldend en voor en in verband met hun bedrijven wereldwijd. Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden zijn de enige eigenaar van alle handelsmerkrechten en alle bijbehorende goodwill die voortkomt uit een dergelijke aanname, gebruik, licentie en registratie.

(v)

Door het indienen van Gebruikersinhoud op deze Website, doet u afstand van het recht om in verweer te gaan tegen Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden, en stelt u Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden voor eeuwig vrij van alle claims en schadevergoedingen die gebaseerd zijn op of in verband kunnen worden gebracht met uw ingediende Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot, claims en schadevergoedingen op grond van schending van het auteursrecht en de handelsmerkwetgeving, schending van de privacy, schending van het publicatierecht, laster, smaad, vals daglicht, oneerlijke concurrentie, ongerechtvaardigde verrijking, diefstal van ideeën, verkeerd gebruik van ideeën, schending van impliciet contract, schending van de fiduciaire plicht, en/of schending van vertrouwen.

(vi)

Uw inzending is onderworpen aan aanvullende regels en richtlijnen zoals deze door Radio Flyer en haar opvolgers en rechtverkrijgenden mogen worden voorgeschreven.

Recht om Gebruikersinhoud te verwijderen; Geen toezichtsverplichting

Radio Flyer behoudt het recht om op elk ogenblik maar zonder enige verplichting Gebruikersinhoud te verwijderen, weg te halen, te blokkeren, uit te schakelen of toegang te weigeren tot Gebruikersinhoud die, naar eigen oordeel, in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving of die IDEAL kan blootstellen of onderwerpen aan aansprakelijkheid van welke aard ook, of die een negatieve invloed heeft op de reputatie of goodwill van Radio Flyer. Radio Flyer is niet verantwoordelijk om deze Website te controleren op ongepaste Gebruikersinhoud of ongepast gedrag. Indien Radio Flyer ervoor kiest om op een bepaald tijdstip deze Website te controleren, dan aanvaardt IDEAL geen verantwoordelijkheid voor de Gebruikersinhoud, is IDEAL niet verplicht om ongepaste Gebruikersinhoud te wijzigen of te verwijderen en is IDEAL niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers.

Naleving van de Digital Millennium Copyright Act

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (Titel 17, Wetgeving Verenigde Staten) (“DMCA”), is Radio Flyer verplicht om te reageren op meldingen van vermeende schendingen van het auteursrecht met betrekking tot de Gebruikersinhoud, en is Radio Flyer verplicht om passende maatregelen te nemen, zoals het doelmatig verwijderen van de vermeende inbreukplegende Gebruikersinhoud en het blokkeren van de toegang tot deze Gebruikersinhoud. Het beleid van Radio Flyer richt zich indien noodzakelijk ook op de stopzetting van de accounts van geregistreerde gebruikers op deze Website die meermaals de bepalingen hebben geschonden.

Aangewezen Contactpersoon: In overeenstemming met de DMCA, is de onderstaande persoon Radio Flyer's aangewezen contactpersoon om meldingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht op de Gebruikersinhoud op deze Website te ontvangen:

 • Per post:
   
  Radio Flyer, Inc.
  Attn: Chief Executive Officer
  6515 W. Grand Avenue
  Chicago, Illinois 60707
 • Per telefoon: (773) 637-7100
 • Per fax: (773) 637-8874
 • Per e-mail: customerservice@radioflyer.com

Melding van vermeende schending van het auteursrecht: indien u denkt dat uw auteursrecht door Gebruikersinhoud op deze Website werd geschonden, meld dit dan schriftelijk aan de bovengenoemde aangewezen contactpersoon  en verstrek de volgende verplichte informatie:

(i)

een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn;

(ii)

identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht geschonden zou zijn, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken door een enkele melding worden gedekt, een representatieve lijst van dergelijke werken;

(iii)

identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het auteursrecht wordt geschonden, of dat het voorwerp zou zijn van inbreukplegende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(iv)

informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop met de klagende partij contact kan worden genomen;

(v)

een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat de wijze waarop het materiaal gebruikt wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en

(vi)

een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.

Verweerschrift betreffende de beweerde schending van het auteursrecht: indien er onder de DMCA een melding van schending van het auteursrecht tegen Gebruikersinhoud die u op deze Site inzond werd ingediend, dan mag u een verweerschrift indienen bij de bovengenoemde aaangewezen contactpersoon, op voorwaarde dat dit verweerschrift schriftelijk wordt opgesteld en de volgende vereiste informatie bevat:

(i)

uw fysieke of elektronische handtekening;

(ii)

identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of voordat de toegang werd geblokkeerd;

(iii)

een verklaring van u op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie is verwijderd of geblokkeerd; en

(iv)

uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin u zich bevindt (of in de staat New York, Verenigde Staten, als u buiten de Verenigde Staten woont), en dat u de betekening van de dagvaarding zal aanvaarden van de persoon die de melding van schending van het auteursrecht heeft ingediend of een vertegenwoordiger van deze persoon.

Indien Radio Flyer een geldig verweerschrift ontvangt, dan heeft Radio Flyer het recht om het verwijderde of geblokkeerde materiaal in overeenstemming met de DMCA opnieuw te plaatsen. Houd er rekening mee dat elke persoon die onder de DMCA het materiaal in een melding van vermeende schending of een verweerschrift bewust onjuist voorstelt aansprakelijk gesteld kan worden voor schade.

Sweepstakes, wedstrijden, enz.

Radio Flyer heeft het recht om van tijd tot tijd sweepstakes, wedstrijden, spelletjes en andere prijspromoties op deze Website te organiseren. Deelname aan dergelijke sweepstakes, wedstrijden, spelletjes en andere prijspromoties zijn onderworpen aan de officiële gepubliceerde regels van Radio Flyer.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links naar andere websites (de "Gelinkte Sites"),bevatten, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Radio Flyer. Radio Flyer heeft geen controle over de gelinkte sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor verlies of schade die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van deze sites. Uw gebruik van de gelinkte sites zal worden onderworpen aan de bepalingen, de voorwaarden en het privacybeleid van die sites.

Linken naar deze Website

U kunt linken naar deze Website, maar onder de volgende voorwaarden:

 • Uw link moet een text-only koppeling zijn;
 • U richt geen kader, rand of browser op rond pagina's van deze Website of rond inhoud van Radio Flyer;
 • U dieplinkt niet naar inhoud van Radio Flyer of naar interne pagina's van deze Website;
 • U linkt niet naar live stream of livestreamingevenementen op deze Website (behalve met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming);
 • U gebruikt geen logo of handelsmerk van Radio Flyer in of als uw link;
 • U linkt niet naar deze Website vanaf een pornografisch of seksueel georiënteerde website;
 • U suggereert niet ten onrechte dat uw website, de inhoud, het product of de dienst door Radio Flyer wordt gesponsord, onderschreven of goedgekeurd, of verbonden of geassocieerd is met Radio Flyer;
 • U publiceert geen valse, misleidende of onjuiste informatie over Radio Flyer of de inhoud van Radio Flyer, noch laat u zich op andere wijze denigrerend uit over Radio Flyer of de inhoud van Radio Flyer;
 • Radio Flyer is niet verplicht om uw link te ondersteunen.
Afwijzing van garanties

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR Radio Flyer EN TENZIJ VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING:

(i)

Radio Flyer GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF ANDERE INHOUD VAN IDEAL.

(ii)

DEZE WEBSITE EN ALLE ANDERE INHOUD VAN Radio Flyer WORDEN "AS IS" EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOORGESTELD.

(iii)

VOOR ZOVER TOEGESTAAN INGEVOLGE TOEPASSELIJK RECHT WIJST Radio Flyer ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN ALLE RADIO FLYER INHOUD.

(iv)

ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE GARANDEERT Radio Flyer NIET DAT DEZE WEBSITE EN ALLE Radio Flyer INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; OF DAT ENIG DEFECT OF FOUT ZAL WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DEZE WEBSITE EN ALLE Radio Flyer INHOUD VRIJ ZIJN ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. U GEBRUIKT DEZE WEBSITE EN ALLE INHOUD VAN Radio Flyer VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.

SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. MAAR VOOR ZOVER DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ALLE GARANTIES UIT.

Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT EN GAAT AKKOORD DAT IN GEEN GEVAL RADIO Flyer EN HAAR OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE, SPECIALE, SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN ALLERLEI SOORT, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF KANS) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE OF ENIGE Radio Flyer INHOUD OF ENIGE GEBRUIKSINHOUD, ZELFS ALS ZIJ OP DE HGOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Schadevergoeding van de Gebruiker

U GAAT ERMEE AKKOORD EN VRIJWAART RADIO Flyer EN HAAR OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS,TEGEN EN VAN ALLE CLAIMS, ACTIES, RECHTSVORDERINGEN, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID,VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN EN JURIDISCHE KOSTEN) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET: (I) HET GEBRUIK VAN, HET FEIT DAT U ER GEEN GEBRUIK VAN KUNT MAKEN, OF UW VERTROUWEN OP DEZE WEBSITE OF ENIGE Radio Flyer INHOUD OF ENIGE ANDERE GEBRUIKERSINHOUD; (II) ENIGE GEBRUIKSINHOUD INGEDIEND DOOR U; (III) UW SCHENDING VAN  EEN VAN DEZE DIENSTEN OF HET TOEPASSELIJK RECHT; EN / OF (IV) ENIGE INTERACTIE, OMGANG OF GESCHIL TUSSEN U EN DERDEN.

RADIO FLYER EN HAAR OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN BEHOUDEN HET RECHT, OP EIGEN KOSTEN, TOT DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OVER ENIGE KWESTIE ONDERWORPEN AAN DE SCHADELOOSSTELLING DOOR U, IN WELK GEVAL U VOLLEDIG ZAL SAMENWERKEN MET  Radio Flyer EN HAAR OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN IN HET TOEPASSEN VAN ALLE BESCHIKBARE VERDEDIGING.

Internationaal gebruik

Radio Flyer beheert en organiseert deze Website in en vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Radio Flyer geeft geen garantie dat deze Website of de inhoud van Radio Flyer geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Indien u deze Website opent vanuit een rechtsgebied buiten de Verenigde Staten van Amerika, dan erkent u en gaat ermee akkoord dat u dit doet op eigen initiatief en dat u alleen verantwoordelijk bent voor de naleving van de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op uw gebruik van deze Website.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, VSA (Zonder rekening te houden met tegenstrijdigheden tussen wettelijke bepalingen van deze wetgeving). U en Radio Flyer komen overeen dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken NIET van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden of op aankopen die u op deze Website maakt.

Arbitrageovereenkomst

Elk geschil of vordering met betrekking tot uw gebruik van de website, met inbegrip van elke aankoop die u op deze website maakt, zullen worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van de rechtbank, met dien verstande dat (i) u vorderingen mag uitvoeren via het kantongerecht als uw vorderingen in aanmerking komen en (ii) Radio Flyer en / of haar licentiegevers kunnen acties uitvoeren in de rechtbank om hun intellectuele eigendomsrechten te doen gelden. De Federal Arbitration Act en het federale arbitragerecht van de Verenigde Staten zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Er is geen rechter of jury in arbitrage, en gerechtelijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis een vonnis uitspreken over dezelfde schadevergoedingen en bijstand als een rechtbank (inclusief voorlopige en definitieve hulp of wettelijke schadevergoeding), en moet de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden naleven zoals een rechtbank deze zou naleven.

Om een ​​arbitrageprocedure op te starten moet u een brief met een verzoek tot arbitrage en een beschrijving van uw vordering opsturen naar:

Radio Flyer, Inc.
6515 W. Grand Avenue
Chicago, Illinois 60707
Attn: Legal / Arbitration Notice

De arbitrage wordt door de American Arbitration Association ( "AAA") volgens haar regels uitgevoerd, met inbegrip van aanvullende procedures van de AAA voor consumenteneschillen. De regels van AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Betaling van alle indieningskosten, administratieve kosten en de vergoedingen van de arbiter worden in de regels van de AAA vastgelegd. We zullen deze vergoedingen voor vorderingen met een totaal bedrag lager dan $ 10.000 terugbetalen, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen onbetekenend zijn. Wij streven geen vergoedingen en kosten van advocaten in de arbitrage na, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims lichtzinnig zijn. U heeft de keuze om de arbitrage telefonisch en op basis van schriftelijke stukken of in persoon in de regio waar u woont of op een andere onderling overeengekomen plaats te laten uitvoeren.

U EN Radio Flyer GAAN AKKOORD DAT DE GESCHILLENBESLECHTING ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET  ALS GROEPSVORDERING ZAL WORDEN UITGEVOERD. INDIEN OM WELKE REDEN OOK EEN VORDERING IN DE RECHTBANK EN NIET IN ARBITRAGE WORDT UITGEVOERD, DAN DOEN U EN  Radio Flyer AFSTAND VAN ENIG RECHT OP EEN PROCES MET JURY.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden beschouwd wordt door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt deze bepaling geacht te worden aangepast op een zodanige wijze dat een dergelijke bepaling geldig, wettelijk, en afdwingbaar wordt in de ruimste zin toegestaan ​​door de wet in een dergelijke jurisdictie, en de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden aangetast en zullen volledig van kracht blijven.

Geen verklaring van afstand

Het niet uitoefenen of het niet afdwingen door Radio Flyer van een recht of bepaling onder deze Algemene Voorwaarden houden geen opheffing van het recht of de bepaling in. Een verklaring van afstand van een bepaling onder deze Algemene Voorwaarden is enkel geldig indien schriftelijk opgesteld en ondertekend door Radio Flyer.Enter postal code: