Radioflyer.com Användarvillkor

Radio Flyer, Inc. (“Radio Flyer” eller “vi”) äger och driver denna webbplats. Din användning av denna webbplats (inklusive köp du gör på denna webbplats) styrs av, och är underkastade, följande villkor och meddelanden (vilka tillsammans utgör dessa "användarvillkor"). Vi ber dig att noga läsa igenom dessa användarvillkor. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. Radio Flyer kan emellanåt komma att göra ändringar i och uppdateringar av dessa användarvillkor; besök därför denna webbplats ofta för att få reda på eventuella ändringar och uppdateringar.

VIKTIGT ANMÄRKNING: Dessa användarvillkor innehåller bestämmelser som begränsar vårt ansvar gentemot dig, och kräver att du löser eventuella tvister med oss ​​genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande på individuell basis och inte som en del av någon grupptalan eller kollektiv talan. Se avsnitten “Garantifriskrivning”, “Ansvarsbegränsning” och “Skiljeavtal”  nedan för mer information.

Barn och minderåriga

Denna webbplats är inte avsedd för eller riktad till personer under 13 år. Genom att använda denna webbplats försäkrar du att du är minst 18 år eller, om du är mellan 13 och 17 år, använder denna webbplats med förälders tillsyn och samtycke. Du måste vara minst 18 år för att få skapa ett konto och göra köp eller för att få skicka användarinnehåll (enligt definitionen nedan) på denna webbplats.

Elektronisk kommunikation

När du använder denna webbplats eller skickar e-postmeddelanden till oss kommunicerar du med oss ​​elektroniskt. Du samtycker till att få meddelanden från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post, genom att publicera meddelanden på denna webbplats, eller via ditt konto på denna webbplats. Du godkänner och samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi förser dig med på elektronisk väg uppfyller eventuella rättsliga krav på att sådan kommunikation måste ske skriftligen.

Sekretesspolicy

Genom att använda denna webbplats accepterar och samtycker du också till att vara bunden av Radio Flyers sekretesspolicy , som beskriver vår insamling, användning och delning av data samt säkerhetspraxis i samband med denna webbplats. Radio Flyers sekretesspolicy utgör en integrerad del av dessa användarvillkor och införlivas häri genom referens. Alla hänvisningar nedan till dessa användarvillkor ska anses omfatta Radio Flyers sekretesspolicy.

Försäljningsvillkor

Om du köper en Radio Flyer-produkt på denna webbplats accepterar och samtycker du också till att vara bunden av Radio Flyers försäljningsvillkor , som gäller för och styr ditt köp och därmed sammanhängande frågor (inklusive retur/återbetalning, garantifrågor osv.). Radio Flyers försäljningsvillkor utgör en integrerad del av dessa användarvillkor och införlivas häri genom referens. Alla hänvisningar nedan till dessa användarvillkor ska anses omfatta Radio Flyers försäljningsvillkor .

Konton och lösenord

Genom att skapa ett konto på denna webbplats intygar och garanterar du att all registreringsinformation som du skickar till oss är din egen information samt att den är sanningsenlig och korrekt. Det är ditt ansvar att meddela oss om eventuella ändringar i din kontoinformation, inklusive dina kontaktuppgifter. I egenskap av kontoinnehavare är du ansvarig för att skydda tillgång till information på ditt konto, och ansvarar du för all användning av ditt användarnamn och/eller lösenord, och måste du hålla dessa uppgifter säkra. Om du tillåter andra att använda ditt konto är du ansvarig för alla deras aktiviteter på ditt konto.

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, med eller utan förvarning och utan ansvar gentemot dig eller andra användare: (i) göra ändringar i innehållet på, göra uppehåll i tillhandahållandet av, ta bort åtkomst till eller helt upphöra med tillhandahållandet av denna webbplats eller någon del därav; (ii) inskränka, begränsa eller avsluta tillgången till denna webbplats eller någon del därav för vilken användare som helst; (iii) övervaka alla användares aktiviteter på denna webbplats för att kontrollera och säkerställa att användare efterlever dessa användarvillkor eller tillämplig lagar; och (iv) utreda misstänkta eller påstådda överträdelser av dessa användarvillkor eller tillämpliga lagar och samarbeta med berörda myndigheter i en sådan utredning.

Förbud

Vi varken tillåter eller tolererar någon form av olaglig, kränkande, skadlig eller olämplig användning av denna webbplats. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående får du inte:

 • använda den här webbplatsen annat än endast för egna eller ditt hushålls ändamål samt för lagliga och icke-kommersiella ändamål.;
 • kopiera, reproducera, publicera, distribuera (genom försäljning, uthyrning eller på annat sätt), licensiera, underlicensiera, offentligt utföra eller visa, utföra ändringar i, modifiera eller skapa härledda verk av någon del av denna webbplats eller något av Radio Flyers innehåll (enligt definition nedan) såvida inte annat uttryckligen angetts genom skriftligt medgivande av Radio Flyer.
 • dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka härleda källkoden för denna webbplats eller någon programvara eller något tilllämpningsprogram som är förknippat med denna webbplats.
 • skicka, ladda upp, publicera eller överföra användarinnehåll som är: olagligt; hotfullt; trakasserande; förolämpande; obscent; vulgärt; sexuellt explicit; pornografiskt eller som inkluderar nakenhet; stötande; överdrivet våldsamt; inkräktande på annans integritet, publicitet, avtal eller andra rättigheter; skadegörande; falskt eller vilseledande; ärekränkande; smädligt; förhatligt; eller diskriminerande.
 • skicka, ladda upp, publicera eller överföra foto eller video som identifierar en annan individ utan dennas medgivande.
 • begå eller främja ett brott.
 • uppträda som någon annan, förfalska kontoinformation eller obehörigt använda någon annans information.
 • ingripa på något sätt med driften av denna webbplats eller någon server, nätverk eller system som är associerat med denna webbplats, inklusive utan begränsning genom: hackning, e-postbombning, översvämning, överbelastning eller DoS-attacker; avsökning, genomsökning eller testning av prestandan eller sårbarheten för denna webbplats eller någon server, nätverk eller system som är associerat med denna webbplats; göra intrång i eller kringgå brandväggen eller krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsrutiner; skaffa dig tillgång till eller hämta data som inte är avsedda för dig, eller skaffa dig tillgång till en annan användares konto utan tillåtelse; eller förstöra eller försöka förstöra data på denna webbplats eller någon server, nätverk eller system som är associerat med denna webbplats.
 • använda, överföra eller sprida virus, bottar, maskar eller annan skadlig datakod; filer eller program för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten för någon programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning; eller för att obehörigt kunna använda eller skaffa dig obehörig tillgång till en dator eller ett datornätverk.
 • använda automatiserat program, verktyg eller process (inklusive utan begränsning krypare, robotar, bottar, spindlar och automatiserade skript) för att få tillgång till denna webbplats eller någon server, nätverk eller system som är associerat med denna webbplats; eller för att extrahera, samla in eller skörda innehåll eller information från denna webbplats.
 • använda ramar eller på annat sätt skapa en webbläsare eller gränsmiljö runt någon del av denna webbplats eller något Radio Flyer-innehåll, eller djuplänka till någon intern sida på denna webbplats eller något Radio Flyer-innehåll.
 • använda Radio Flyer-märket eller logotypen eller något annat märke, logotyp eller källidentifierare för Radio Flyer (oavsett det är registrerat eller oregistrerat) på något ej auktoriserat sätt, inklusive som metataggar eller annonsnyckelord.
 • trakassera eller orsaka irritation för andra användare.
 • inkräkta på någon immaterialrätt eller annan äganderätt för någon person eller entitet.
 • skicka eller medverka till att någon annan skickar (direkt eller indirekt) skräppost eller andra oönskade meddelanden eller kommunikation av något slag.
 • inlåta dig på skrivande av "trollinlägg", som till exempel att publicera material, information, meddelande eller kommunikation som är utanför ämnet, absurt eller meningslöst, i avsikt att orsaka störningar eller provocera fram reaktioner från andra, eller störa det normala dialogflödet så att en skärm rullar snabbare än vad andra användare hinner skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att delta i meningsutbyten i realtid.

Vid överträdelse av något av dessa förbud kan överträdaren komma att bli föremål för såväl civilrättsligt som straffrättsligt ansvar, och vi förbehåller oss rätten att rapportera alla sådana överträdelser och avslöja överträdarens identitet för relevanta brottsbekämpande myndigheter.

Radio Flyer-innehåll

Radio Flyer-innehåll” såsom det används i dessa försäljningsvillkor, avser allt innehåll och material som tillhandahålls av Radio Flyer och/eller dess licensgivare, inklusive utan begränsning text, ledare, bloggar, konstverk, grafik, bilder, foton, videor, ljudfiler, musik, reklam, produktbeskrivningar och bilder, varumärken, logotyper, slagord, länkar, programvara, nedladdningsbara appar, insticksprogram för sociala medier, användargränssnitt, layout och design av utseende, sökmotorer, verktyg, mallar, formulär, index och kataloger.

Allt Radio Flyer-innehåll tillhör Radio Flyer och/eller dess licensgivare och skyddas av amerikanska och utländska lagar om upphovsrätt, varumärken och andra immaterialrättsliga lagar. Radio Flyer överlåter härmed en begränsad, återkallelig, icke-underlicensierbar, icke-överförbar licens att använda denna webbplats och Radio Flyer-innehåll endast för ditt eget personliga/ditt hushålls lagliga och icke-kommersiella bruk strikt i enlighet med dessa användarvillkor och tillämpliga lagar. All obehörig användning av Radio Flyer-innehåll kan medföra civilrättsliga och/eller straffrättsliga påföljder. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa försäljningsvillkor.

Användning av programvara

Om du hämtar eller laddar ned någon programvara (inklusive mobilapp) som gjorts tillgänglig av Radio Flyer eller någon av dess licensgivare eller affärspartners på denna webbplats (“programvara”), då godkänner du att din användning av programvaran även är föremål för de allmänna villkoren i det licensavtal för slutanvändare som medföljer programvaran eller, om det inte finns något sådant licensavtal för slutanvändare, följande ytterligare allmänna villkor:

(i)

Programvaran är endast för ditt egna interna bruk på företaget eller för ditt personliga bruk.

(ii)

All ägande- och förfoganderätt till och alla intressen i programvaran, inklusive utan begränsning all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, tillhör fortsatt Radio Flyer och/eller leverantören av eller licensgivaren för programvaran.

(iii)

Du får inte kopiera, modifiera, sälja, distribuera, sprida, överföra, översätta, bakåtkompilera, dekompilera eller disassemblera programvaran.

(iv)

Du får inte kringgå eller inaktivera något skydds- eller säkerhetsschema eller något program som ingår i programvaran eller på annat sätt sätta dess funktioner ur spel.

(v)

Du får inte ta bort, radera, ändra eller manipulera med något upphovsrätts- eller varumärkesmeddelande eller något annat äganderättsmeddelande som är tryckt eller stämplat på, fäst vid, eller kodat eller registrerat i programvaran.

(vi)

All programvara som finns på denna webbplats är föremål för amerikanska exportkontrollagar och förordningar. Ingen programvara får laddas ned från denna webbplats eller på annat sätt exporteras eller vidareexporteras (i) till (eller till en medborgare eller boende i) Kuba, Sudan, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som USA utfärdat handelsförbud för, eller (ii) till någon på amerikanska finansdepartementets lista över särskilt angivna medborgare eller det amerikanska handelsdepartementets förteckning över ej tillåtna beställningar. Genom att ladda ned, installera eller använda programvara från denna webbplats intygar och försäkrar du att du inte befinner dig i, står under kontroll av, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land, eller är uppsatt på någon sådan lista. Du får inte ladda ned, installera, använda, exportera eller vidareexportera programvaran eller någon underliggande information eller teknik utom i full överensstämmelse med amerikanska exportkontrollagar och förordningar.

(vii)

Du godkänner att Radio Flyer, om inte annat uttryckligen anges, inte ger något stöd, inklusive teknisk support eller kundtjänst, vid användning av programvaran samt att din användning av programvaran sker på egen risk.

Användarinnehåll

Såsom det används häri, menas med “användarinnehåll” allt innehåll eller material som härrör från användare, inklusive, men utan begränsning till, användarrecensioner och kommentarer, idéer, texter, bilder och annan grafik, video, ljud etc. inlämnat av användare, och specifikt exklusive allt innehåll från Radio Flyer..

Om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan dig och Radio Flyer, äger du allt eventuellt användarinnehåll som tillhandahålls av dig, och Radio Flyer gör inte anspråk på äganderätt över ditt användarinnehåll. Genom att skicka in användarinnehåll till denna webbplats (oavsett om materialet är ombett eller inlämnat på eget bevåg), godkänner du dock följande:

(i)

För att lämna användarinnehåll till denna webbplats måste du vara minst 18 år.

(ii)

Genom att lämna in användarinnehåll till denna webbplats, bekräftar du att: (1) ditt bidrag är frivilligt och i samförstånd, och lämnas utan villkor eller förbehåll av rättigheter, inklusive, men utan begränsning till, något krav på betalning, sekretess eller konfidentialitet; (2) ditt bidrag inte innehåller någon konfidentiell information och kan ses av andra; och (3) ditt bidrag inte innehåller något material som gör intrång på någon tredje parts rätt eller bryter mot någon tillämplig lag.

(iii)

Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan dig och Radio Flyer, ger du genom att skicka in användarinnehåll till denna webbplats, Radio Flyer och dess efterföljare en icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, fullt betald och royalty-fri, underlicensierbar, fritt överlåtbar och överförbar, obegränsad licens att använda, kopiera, reproducera, lagra, arkivera, ändra, citera, anpassa, översätta, skapa härledda arbeten och sammanställningar baserade på, offentligt framföra och visa, broadcasta, streama, publicera, distribuera, och annars utnyttja ditt inlämnade användarinnehåll, inklusive ditt namn, din röst och person, prestanda, livsberättelse, och biografisk information som ingår i ett sådant användarinnehåll, liksom alla eventuella idéer, koncept, fakta, uppgifter, berättelser, metoder och tekniker som ingår i lämnat användarinnehåll, i alla format och medier kända idag och i framtiden (inklusive, men utan begränsning till TV, radio, scenframställning, Internet, mobila, digitala, elektroniska och tryckta medier) och för användning i alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål av Radio Flyer och dess efterträdare och övertagare (inklusive, men utan begränsning till, produktutveckling, marknadsföring, reklam, försäljning, distribution, sociala mediekampanjer, publicering, utbildning och välgörenhet), utan krav på ersättning, tilldelning, tillkännagivande, eller annan förpliktelse till dig. Den tidigare nämnda licensen kommer att fortsätta och förbli i full kraft och verkan även om du avslutar ditt konto på denna webbplats eller tar bort det inlämnade användarinnehållet från ditt konto.

(iv)

Genom att skicka in användarinnehåll till denna webbplats, bekräftar och accepterar du även att, i den mån ditt bidrag innehåller någon typ av idé, koncept, förslag, design, teckning, bild eller konstverk för som förslag på kommande produktnamn, varumärke, logotyp, slogan, tagline, domännamn, eller annan källidentifierare, ger du Radio Flyer och dess efterföljare och övertagare tillåtelse (men ingen skyldighet) att anta, använda, licensiera, och registrera inlämnat namn, varumärke, logotyp, slogan, tagline, domännamn, eller annan källidentifierare (inklusive någon variation därav) för användning av och i samband med sin verksamhet över hela världen för all framtid, och kommer att ha ensamrätt enligt alla lagstadgade varumärkesrättigheter och all tillhörande goodwill som uppstår till följd av ett eventuellt antagande, användning, licensiering och registrering.

(v)

Genom att skicka in användarinnehåll till denna webbplats, avstår du från rätten att hävda krav mot Radio Flyer och dess efterträdare och övertagare, och du avsäger dig rätten till alla anspråk från Radio Flyer som beror på eller uppstår i samband med ditt inlämnade  användarinnehåll, inklusive, men utan begränsning till, fordringar och ersättning för intrång i upphovsrätten, varumärkesintrång, intrång i privatlivet, kränkning av rätten till publicitet, förtal, ärekränkning, illojal konkurrens, obehörig vinst, idéstöld, idéförskingring, brott mot underförstått kontrakt, brott mot egendomsförvaltning, och/eller brott mot förtroende eller tillit.

(vi)

Ditt bidrag är föremål för sådana ytterligare regler och riktlinjer som kan förskrivas av Radio Flyer och dess efterföljare och övertagare.

Rätt att ta bort användarinnehåll; Ingen skyldighet att övervaka

Radio Flyer förbehåller sig rätten att när som helst, men utan skyldighet, att ta bort, blockera, inaktivera eller neka åtkomst till allt användarinnehåll som enligt vår egen bedömning, bryter mot dessa användarvillkor, tillämplig lag, eller kan utsätta eller inkräkta på IDEALs ansvar av något slag, eller kan påverka Radio Flyers rykte eller goodwill. Radio Flyer tar inget ansvar för att övervaka denna webbplats i jakt på olämpligt användarmaterial eller beteende. Om Radio Flyer någon gång väljer att övervaka denna webbplats, kommer IDEAL ändå inget ansvar för användarinnehåll, och antar ingen skyldighet att ändra eller ta bort alla olämpligt användarinnehåll, och tar inget ansvar för användares beteende.

Enlighet med upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act

I enlighet med upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act (avsnitt 17, United States Code) ( “DMCA”), kommer Radio Flyer att svara på korrekta anmälningar om upphovsrättsintrång i förhållande till användarinnehåll, och kommer att vidta lämpliga åtgärder, inklusive att ta bort och inaktivera tillgång till material som påstås göra intrång på användarinnehåll. Radio Flyer har också en policy för, i förekommande fall, avslutande av registrerade användares konton på webbplatsen när användare gör upprepade upphovsintrång.

Utsett ombud: I enlighet med DMCA, är följande ombud för Radio Flyer utsett att ta emot anmälningar om upphovsrättsintrång genom användarinnehåll på denna webbplats:

 • Per post:
   
  Radio Flyer, Inc.
  Attn: Chief Executive Officer
  6515 W. Grand Avenue
  Chicago, Illinois 60707
 • Per telefon: (773) 637-7100
 • Per fax: (773) 637-8874
 • Per e-post: customerservice@radioflyer.com

Meddelande om påstått upphovsrättsintrång: Om du tror att din upphovsrätt har kränkts av något användarinnehåll som finns på denna webbplats, vänligen meddela det utsedda ombudet som anges ovan skriftligen och lämna följande obligatoriska uppgifter:

(i)

en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha kränkts;

(ii)

identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts, eller om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk;

(iii)

identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller tillgång till som ska inaktiveras, samt tillräcklig information för som möjliggör tjänsteleverantören att lokalisera materialet;

(iv)

tillräcklig information för att göra det möjligt för tjänsteleverantören att kontakta den klagande parten, såsom en adress, ett telefonnummer och i förekommande fall, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

(v)

ett skriftligt uttalande att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet anser inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen; samt

(vi)

en skriftlig bekräftelse att informationen i anmälan är korrekt, och att den klagande parten, på heder och samvete, är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Motanmälan om påstått upphovsrättsintrång: Under DMCA-lagen, kan du, om ett meddelande om upphovsrättsintrång har lämnats in mot användarinnehåll som du lämnat in till denna webbplats, göra ett bestridande till det utsedda ombud som anges ovan, under förutsättning att en sådan motanmälan sker skriftligen och innehåller följande obligatoriska uppgifter:

(i)

din fysiska eller elektronisk underskrift;

(ii)

identifiering av det material som tagits bort eller till vilket tillgång har inaktiverats samt den plats där materialet fanns innan det togs bort eller inaktiverades;

(iii)

ett skriftligt uttalande från dig där du på heder och samvetet intygar att du har goda skäl att tro att materialet tagits bort eller inaktiverats på grund av misstag eller felaktig identifiering; och

(iv)

ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, samt ett skriftligt uttalande att du samtycker till den federala domstolens jurisdiktion över det rättsliga distrikt där du befinner dig (eller i delstaten New York, USA, om du är bosatt utanför USA), och att du accepterar delgivning från den person som lämnat in anmälan om upphovsrättsintrång eller från ett ombud för en sådan person.

Om Radio Flyer tar emot ett giltig bestridande kan de återställa borttaget eller inaktiverat material i enlighet med DMCA. Observera att enligt DMCA, kan varje person som medvetet gör materialförvrängningar i en anmälan om påstått intrång eller bestridande bli skadeståndsskyldig.

Undersökningar, tävlingar, etc.

Radio Flyer kan från tid till annan genomföra undersökningar, tävlingar, spel och andra priskampanjer på denna webbplats. Deltagande i sådana undersökningar, tävlingar, spel och andra priskampanjer kommer att lyda under Radio Flyers publicerade officiella regler.

Länkar till tredje parts webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser ( "Länkar"), som inte ägs eller drivs av Radio Flyer. Radio Flyer har ingen kontroll över de länkade webbsidorna, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Din användning av länkade webbsidor kommer att omfattas av de villkor och sekretesspolicy som styr respektive sida.

Länkning till denna webbplats

Du kan länka till denna webbplats, men på följande villkor:

 • Din länk får endast bestå av text;
 • Du får inte rama in eller på annat sätt skapa en webbläsar- eller gränsmiljö runt varje sida på denna webbplats eller något innehåll från Radio Flyer.
 • Du får inte djuplänka till något innehåll från Radio Flyer eller någon intern sida på denna webbplats;
 • Du får inte länka till någon livestreamning eller relaterat innehåll på denna webbplats (utom efter mottagande av ett skriftligt medgivande);
 • Du får inte använda någon Radio Flyer-logotyp eller -designmärke i eller som din länk;
 • Du får inte länka till denna webbplats från en pornografisk eller sexuell webbplats;
 • Du får inte förvränga eller felaktigt intyga att din webbplats, dess innehåll, produkt eller tjänst är sponsrad, godkänd av, eller är ansluten eller associerad med Radio Flyer;
 • Du får inte publicera falsk, vilseledande eller felaktig information om, eller på annat sätt nedvärdera, Radio Flyer eller Radio Flyers innehåll;
 • Radio Flyer har ingen skyldighet att stödja din länk.
Garantifriskrivning

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES AV RADIOFLYER OCH EJ FÖRBJUDS AV GÄLLANDE LAG:

(i)

GER INGA GARANTIER AV RADIO FLYER GÄLLANDE DENNA SIDA ELLER DESS INNEHÅLL.

(ii)

DENNA WEBBPLATS OCH ALLT INNEHÅLL FRÅN RADIO FLYER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG VERSION OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

(iii)

SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, AVSÄGER SIG RADIO FLYER ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE OCH GARANTIER FÖR ICKE-INTRÅNG, MED AVSEENDE PÅ DENNA WEBBPLATS OCH ALLT RADIO FLYER-INNEHÅLL.

(iv)

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE GARANTERAR RADIO FLYER INTE ATT DENNA WEBBPLATS OCH ALLT DESS INNEHÅLL KOMMER ATT VARA FRITT FRÅN AVBROTT ELLER FEL; ELLER ATT ALLA BRISTER OCH FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER ATT DENNA WEBBPLATS OCH ALLT RADIO FLYER-INNEHÅLL ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DIN ANVÄNDNING AV RADIO FLYERS WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK.

VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. MEN I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, UTESLUTER VI ALLA GARANTIER.

Ansvarsbegränsning

DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLINGEN ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLA RADIO FLYER OCH DESS EFTERFÖLJARE OCH ÖVERTAGARE ANSVARIGA INFÖR DIG ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ELLER LAGLIG RÄTTIGHET FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SKADESTÅNDSBERÄTTIGANDE, SPECIELLA STRAFF ELLER SKADOR (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖRLUST AV GOODWILL ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETET) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER RADIO FLYERS ELLER ANVÄNDARES INNEHÅLL, ÄVEN OM EFTER INFORMERING OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA.

EFTERSOM EN DEL STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TOTALA ANSVAR, KANSKE INTE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER DIG.

Skadeståndsansvar

DU ACCEPTERAR ATT ERSÄTTA OCH FRIA RADIO FLYER OCH DESS EFTERFÖLJARE OCH TILLDELAR OCH DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD OCH REPRESENTANTER, FÖR OCH FRÅN ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, SKADOR, ANSVAR, FÖRLUSTER, KOSTNADER OCH UTGIFTER (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKÄLIGA ADVOKATKOSTNADER OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED: (I) DIN ANVÄNDNING AV, DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER DIN TILLIT TILL WEBBPLATSEN ELLER RADIO FLYERS INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL; (II) DITT ANVÄNDARINNEHÅLL; (III) DITT BROTT MOT NÅGOT AV DESSA VILLKOR AVSEENDE TJÄNSTER ELLER TILLÄMPLIG LAG, OCH/ELLER (IV) ALL INTERAKTION, HANDEL ELLER EVENTUELLA TVISTER MELLAN DIG OCH TREDJE PART.

RADIO FLYER OCH DESS EFTERFÖLJARE OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, PÅ EGEN BEKOSTNAD, ÖVERTA DET EXKLUSIVA FÖRSVARET OCH KONTROLLEN ÖVER ÄRENDEN SOM ANNARS ÄR FÖREMÅL FÖR GOTTGÖRELSE FRÅN DIG, I VILKET FALL DU SKA SAMARBETA FULLT UT MED RADIO FLYER OCH DESS EFTERFÖLJARE VID TILLDELNING AV ALLT TILLGÄNGLIG FÖRSVAR.

internationell användning

Radio Flyer driver och tillhandahåller denna webbplats I och från Amerikas förenta stater. Radio Flyer garanterar inte att denna webbplats eller något innehåll från Radio Flyer är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför USA. Om du har åtkomst till denna webbplats från en jurisdiktion utanför USA, bekräftar och godkänner du att du gör det på eget initiativ och att du är ensam ansvarig för att följa lokala lagar som gäller för din användning av denna webbplats.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois, USA (utan hänsyn till lagvalsregler). Du och Radio Flyer är överens om att FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor inte ska tillämpas på dessa användarvillkor eller köp du gör via denna webbplats.

Skiljedomsavtal

Eventuella tvister rörande din användning av webbplatsen, inklusive alla inköp du gör via denna webbplats, kommer att lösas genom bindande skiljeförfarande, snarare än i domstol, med undantag för att (i) du i vissa fall kan göra anspråk på småmål i tingsrätten, och (ii) Radio Flyer och/eller dess licensgivare kan väcka talan i domstol för att genomdriva sina respektive immateriella rättigheter. "United States Federal Arbitration Act" och federal skiljedomsrätt tillämpas enligt dessa användarvillkor.

Det finns ingen domare eller jury i skiljedom, och domstolsprövning av en skiljedom är begränsad. En skiljeman kan dock, på individuell basis, tilldela samma skador och lättnad som en domstol (inklusive förelägganden och fastställelse eller lagstadgade skadestånd), och måste följa bestämmelserna i dessa användarvillkor så som en domstol skulle gjort.

För att inleda ett skiljeförfarande, måste du skicka en skrivelse med begäran om skiljedom och en beskrivning av ditt krav till:

Radio Flyer, Inc.
6515 W. Grand Avenue
Chicago, Illinois 60707
Attn: Legal / Arbitration Notice

Skiljedomen kommer att genomföras av American Arbitration Association ( "AAA") enligt dess regler, däribland AAA:s tilläggsprocedurer för konsumenttvister. AAA:s reglerkan läsas på www.adr.org eller tilhandahållas genom att ringa 1-800-778-7879. Betalning av alla avgifter för arkivering, administration och skiljedom kommer att regleras av AAA:s regler. Vi kommer att återbetala dessa avgifter för fordringar på totalt mindre än $10 000, om inte skiljemannen bestämmer att kraven är grundlösa. Vi kommer inte att söka advokatarvoden och kostnader i skiljedom om skiljemannen bestämmer att kraven är grundlösa. Du kan välja att genomföra skiljedomen per telefon, baserat på skriftliga inlagor, eller personligen i det län där du bor eller på en annan ömsesidigt överenskommen plats.

DU OCH RADIO FLYER ÄR ÖVERENS OM ATT VARJE TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE ENDAST SKA GENOMFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE I EN GRUPP- ELLER REPRESENTATIV TALAN. OM EN TVIST AV NÅGON ANLEDNING AVGÖRS I DOMSTOL SNARARE ÄN I SKILJEDOM, AVSÄGER SIG BÅDE DU OCH RADIO FLYER RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon domstol, ska sådan bestämmelse anses modifierad på ett sådant sätt att sådan bestämmelse bedöms giltig, juridisk och verkställbar i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag i sådan jurisdiktion, och de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och effekt utan att påverkas.

Inget avsägande

Undlåtelse av Radio Flyer att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor innebär inte ett avsägande av sådan rätt eller bestämmelse.